Dorpsbelang heeft, om verschillende redenen, de statuten aangepast. Tijdens de ALV op 29 maart 2019 zal hierover gestemd worden.

Met hulp van notaris Nicolai uit Balk heeft het bestuur van Dorpsbelang de statuten aangepast.

Redenen van deze vernieuwing zijn:

  • Het sterk verouderde taalgebruik en enige veranderde omschrijvingen.
  • Veranderingen in bestuurssamenstelling en de gekozen zittingsduur.
  • Veranderingen in de wetgeving t.a.v. bestuurlijke verantwoordelijkheid.
  • Verandering van gemeentenaam waarbinnen Dorpsbelang Wijckel functioneert.

De nieuwe statuten dienen goedgekeurd te worden in een algemene ledenvergadering. Om veranderingen in de statuten te kunnen doorvoeren moet 2/3 van het aantal stemgerechtigden aanwezig zijn. Dit zal waarschijnlijk niet het geval zijn, waardoor een onmiddellijke stemming over deze wijzigingen niet mogelijk is. In voorkomende gevallen bieden de huidige statuten echter een oplossing door binnen een maand na deze constatering een nieuwe vergadering uit te schrijven waarbij het aantal aanwezigen niet relevant is, maar waarbij voor goedkeuring wel een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden noodzakelijk is. ‘Binnen een maand’ mag juridisch ook op dezelfde avond. Het is daarom waarschijnlijk noodzakelijk om tijdens de ALV de oorspronkelijke 1e vergadering na het agendapunt “Hernieuwde Statuten” te sluiten en direct daarna een nieuwe 2e Algemene ledenvergadering te houden, met o.a. een stemming over de statuten.

De hernieuwde statuten (deze liggen ook ter inzage in dorpshuis Irene).

De 'oude' statuten uit 1998 (ter vergelijking).

Joomla templates by a4joomla