Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - febr-mrt 2019 
Jaarvergadering, Kandidaat voorzitter, Bezuinigingen sport

Jaarvergadering Dorpsbelang vrijdag 29 maart 20.00 uur dorpshuis Irene
Zoals eerder vermeld op de website, hebben we de statuten vernieuwd. Dit is gebeurd met hulp van notaris Nicolai uit Balk. Redenen van deze vernieuwing zijn: a) Het sterk verouderde taalgebruik en enige veranderde omschrijvingen. b) Veranderingen in bestuurssamenstelling en de gekozen zittingsduur. c) Veranderingen in de wetgeving t.a.v. bestuurlijke verantwoorde-lijkheid en d) Verandering van gemeentenaam waarbinnen Dorpsbelang Wijckel functioneert.

De nieuwe statuten dienen goedgekeurd te worden in een algemene ledenvergadering. Om veranderingen in de statuten te kunnen doorvoeren moet 2/3 van het aantal stemgerechtigden aanwezig zijn. Dit zal waarschijnlijk niet het geval zijn, waardoor een onmiddellijke stemming over deze wijzigingen niet mogelijk is. In voorkomende gevallen bieden de huidige statuten echter een oplossing door binnen een maand na deze constatering een nieuwe vergadering uit te schrijven waarbij het aantal aanwezigen niet relevant is, maar waarbij voor goedkeuring wel een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden noodzakelijk is. ‘Binnen een maand’ mag juridisch ook op dezelfde avond. Het is daarom waarschijnlijk noodzakelijk om de oorspronkelijke 1e vergadering na het agendapunt “Hernieuwde Statuten” te sluiten en direct daarna een nieuwe 2e Algemene ledenvergadering te houden, met o.a. een stemming over de statuten.

De hernieuwde statuten liggen inmiddels al ter inzage in dorpshuis Irene en zijn ook te vinden op deze website. De huidige statuten zijn er ook te vinden zodat ze vergeleken kunnen worden met elkaar.

Verder staat er op het programma van de jaarvergadering: het algemene en financiële jaarverslag, de jaarverslagen van de verschillende werkgroepen, de benoeming van een nieuwe voorzitter, in de pauze vertoning van historische ansichtkaarten van Wijckel en na de pauze een aansprekende film (45min) over Friesland van de filmmaker Rob Busquet uit Oudemirdum. Deze film, Myn Belibbing fan Fryslân, is in november j.l. met groot succes in première gegaan bij het Noordelijk filmfestival in Leeuwarden. Het is een ode aan het mooie Friesland waarbij via beelden en interviews met bekende Friezen wordt aangetoond waarom Friesland zo bijzonder is, wat er vooral moet blijven en wat er eventueel anders moet. Veel aandacht voor het Friese landschap, met fraaie opnamen via een drone.

Nieuwe kandidaat-voorzitter Dorpsbelang: Piet de Jong
We zijn heel blij dat we een nieuwe kandidaat-voorzitter hebben gevonden als opvolger van Rob Post. In de jaarvergadering moet Piet de Jong nog officieel benoemd worden. Het is altijd mogelijk dat er eventuele tegenkandidaten zich aandienen bij het bestuur waardoor de stemming op de jaarvergadering bepalend is wie de nieuwe voorzitter wordt. 

Nieuwe bezuinigingen sport voorgesteld
We zijn door de gemeente zeer onaangenaam verrast door een nieuwe bezuinigingsronde op de gemeentelijke uitgaven. Het sociaal Domein, zoals jeugdzorg, heeft veel te veel geld uitgegeven en te veel verplichtingen aangegaan. B&W van gemeente De Fryske Marren stellen nu een lijst van bezuinigingsopties voor van in totaal 1,9 miljoen euro. Een van deze opties is de huidige tarieven van binnensportaccommodaties stapsgewijs te verdubbelen in 5 jaar. Dit levert een bedrag op van 240.000 euro. Het betekent echter dat onze korfbal-vereniging DTG behoorlijk meer moet gaan betalen, terwijl recentelijk al de tarieven met 10% zijn gestegen. Beslissing zal vallen in de gemeenteraad omstreeks juni/juli. Tot die tijd zal Dorpsbelang, samen met DTG, zich krachtig verzetten tegen deze voorgestelde bezuiniging op sport.

Bijgewoonde overleggen

Afgelopen periode is het bestuur o.a. bij de volgende overleggen/evenementen geweest:

  • Informatie-avond Laagvliegroutes uitbreiding vliegveld Lelystad, Steenwijk, 4 mrt
  • Jaarvergadering Vogelwacht Balk met lezing over Weidevogels, 6 mrt
  • Petear provincie Friesland en Natuurorganisaties Gaasterland, Leeuwarden, 13 mrt

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla