Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - mrt-apr 2019 
Terugblik jaarvergadering, Agendapunten

Terugblik jaarvergadering 29 maart

Met 50 aanwezigen konden we spreken van een goede opkomst en is het bestuur blij dat er zoveel inwoners interesse hebben in wat er in het dorp speelt en hun mening daarbij over geven. Bij de aanwezigen waren 3 raadsleden van CDA, FNP en CU en tevens de CDA wethouder Luciënne Boelsma. Op de agenda stonden de notulen van de vorige jaarvergadering in 2018, het jaarverslag over 2018 (beide te lezen op de website), de goedkeuring van de aangepaste statuten en de overdracht van het voorzitterschap. De statuten dienden aangepast te worden omdat de huidige statuten o.a. verouderd waren door de gemeentelijke herindeling van enkele jaren geleden, omslachtige stemming bij aanpassing van statuten en het niet goed geregeld zijn van individuele bestuurs-verantwoordelijkheid. De nieuwe statuten werden unaniem goedgekeurd en kunnen nu passeren bij notaris Nicolai in Balk zodat ze ook formeel geldig worden.

Omdat voorzitter Rob Post na 7 jaar bestuurslidmaatschap wilde stoppen, moesten we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Deze hebben we gevonden in de persoon van Piet de Jong, met Friese roots nog wel door zijn geboorte in Friesland. De vergadering kon unaniem akkoord gaan met de nieuwe voorzitter zodat het bestuur uit 6 leden kan blijven bestaan. Met applaus, bloemen en een praatje werd Rob Post bedankt voor zijn vele (vaak onzichtbare) werk voor het dorp.

Verder ging de kascommissie akkoord met de financiële stukken van 2018, en net zoals in vorige jaren blijft er een behoorlijke buffer bestaan om eventuele tegenslag bij de Dorpsfeesten te kunnen opvangen.

Tevens werden er door de 4 werkgroepen ( Histoarysk Wurkferbân, Griene Romte, Website en Activiteiten team) verslag gedaan wat de activiteiten in 2018 waren en wat de plannen zijn voor komend jaar. Hun korte praatjes werden elke keer afgerond met applaus want door de werkgroepen wordt het nodige georganiseerd en wordt het vele werk en gedoe verdeeld onder meerdere mensen.

Tijdens de rondvraag kwamen enkele vragen over de vele gele velden rondom het dorp en of de gebruikte bestrijdingsmiddelen zoals bij de lelieteelt geen kwaad kunnen. Ook vertelde het bestuur van het Dorpshuis dat er een nieuwe beheerder gaat komen en wat de plannen zijn voor komend jaar.

Tijdens de pauze werden er historische ansichtkaarten van Wijckel getoond die Historarysk Werkferbân had opgespoord. Na de pauze werd er een aansprekende film over Friesland vertoond van de filmmaker Rob Busquet uit Oudemirdum. De filmmaker was zelf aanwezig en kon na afloop nog enkele vragen beantwoorden. Deze film, Myn Belibbing fan Fryslân, is  een lofzang op het mooie Friesland waarbij via beelden en interviews met bekende Friezen wordt aangetoond waarom Friesland zo bijzonder is, wat er vooral moet blijven en wat er eventueel anders moet. In de film was er veel aandacht voor het Friese landschap, met fraaie opnamen via een drone.

Na de film was het nog het geruime tijd gezellig en werden er dorpscontacten nieuw opgebouwd en/of hernieuwd.

Komende agendapunten
Het bestuur gaat de komende tijd zich buigen over o.a. de versnelde aanleg van glasvezel, de aangekondigde gemeentelijke bezuinigingen, de overlast van (zwaar) en te snel verkeer in het centrum, de Omgevingsvisie waar de gemeente nu meer tijd voor neemt en de gele velden rondom het dorp. Ook zal ze het idee van een elektrische duofiets om ouderen uit rijden te nemen en het mogelijk maken van rustpunt.nl in de theetuin, indien noodzakelijk, ondersteunen.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla