Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - mei-juni 2019 
Sluiting aanmelding glasvezel, Tariefsverhogingen sporthallen

Sluiting aanmelding glasvezel op 1 juli

Vele bewoners (70-80) hebben de informatieavond, georganiseerd door Dorpsbelang, van j.l. 6 juni bezocht in Dorpshuis Irene. Anja Rombout van DFMopGlas en Piet Pont uit ons dorp gaven veel informatie over o.a. nut en noodzaak van glasvezel, de verschillen tussen de aanbieders van glasvezel en dienstenpakketten, de kosten, advies van Dorpsbelang en wat u verder moet doen. Vele bewoners hebben zich inmiddels aangemeld bij een van de serviceproviders en daarmee ook voor glasvezel. Echter velen hebben het nog niet gedaan, vergeten of vinden het te ingewikkeld. De sluitingstermijn voor DFMopGlas, die zowel de bebouwde kom als het buitengebied gaat bedienen, sluit op 1 juli a.s. Dorpsbelang vindt het van groot belang dat er zoveel mogelijk mensen zich nu aanmelden bij DFMopGlas omdat dat de kans groter maakt dat er daadwerkelijk glasvezel in Wijckel komt en omdat de kosten bij een latere aanleg flink hoger kunnen uitpakken. Er zijn vele brochures en advertenties verschenen, maar ook op deze website van Wikel vindt men uitgebreide informatie. Ook kan men direct op de site van DGMopGlas kijken: www.defryskemarrenopglas.nl
Een aantal dagen voor de sluitingstermijn lag het percentage aanmeldingen via DFMopGlas / Glasvezel buitenaf in de gehele gemeente op 44% buiten de bebouwde kom en 23% binnen de bebouwde kom. Wijckel blijft teleurstellend achter bij verschillende andere dorpen die de percentages al wel gehaald hebben. Daarom: Wikelers spreek elkaar aan over het “eventueel vergeten” en meld je nog net op tijd aan.
Persoonlijke voorlichting: als extra service voor mensen die nog twijfelen of niet weten wat ze moeten invullen, is er vrijdagmiddag 28juni van 14-18u , zaterdagmiddag 29 juni van 14-18u en zondagochtend 30 juni van 10-13u in de theetuin van Wijckel, gelegenheid vragen te stellen of aanmeldformulieren in te vullen. Piet Pont, Jitske v Luit, Roelof v Luit of Jan Veeken zijn dan aanwezig als lokale deskundigen.

Bezuinigingen via tariefsverhoging sporthal Balk

Er ligt een voorstel van B&W De Fryske Marren aan de gemeenteraad om de tarieven van de sporthallen zoals die in Balk in de komende jaren te verdubbelen. Dorpsbelang Wijckel, ook namens Harich-Ruigahuizen en Balk, en de verenigingen, zoals DTG, die gebruik maken van de sporthallen hebben zich sterk tegen deze plannen verzet en hebben uitgebreid hun bezwaren geuit tijdens het Petear, georganiseerd door de gemeenteraad, van 19 juni j.l.
De beoogde tariefsverhoging van de zaalhuur in de sporthallen van gemeente De Fryske Marren zal leiden tot een forse contributieverhoging voor de verenigingen die gebruik maken van de sporthal in Balk. Nu al zijn de tarieven, in vergelijking met omliggende gemeenten aan de hoge kant. Het belangrijkste in die kritiek was: 1. verhoging van de zaalhuur leidt tot contributieverhogingen van 60-70%, 2. er is geen onderbouwing van het waarom en de hoogte van de bezuiniging op de tarieven, 3. er is nog een Sportnota in wording waarin de keuzes dienen te staan, 4. het sporten wordt door zo een ingreep gefrustreerd en 5. het staat haaks op gemeentelijk beleid dat sport promoot.
Ook hangt er nog een bezuiniging van 2 jaar geleden in de lucht, betreffende het niet meer onderhouden van de korfbalvelden, die toen werd uitgesteld. Opgeteld met de huidige bezuiniging zou dit tot meer dan een verdubbeling van de contributies leiden!! De verschillende Dorpsbelangen en verenigingen vinden dit onacceptabel.
Op woensdagmiddag 4 juli vindt er in de gemeenteraad een debat en besluit plaats en komt er hopelijk een motie om de sportbezuinigingen terug te draaien.

Bijgewoonde overleggen/bijeenkomsten

  • Lezing Toekomst van de Friese landbouw, T. Vogelenzang, Universiteit Wageningen. 3 juni

  • Informatieavond en stand van zaken Glasvezel DFMopGlas, Tjerkgaast 17 juni

  • Petear gemeenteraad DFM met inbreng m.b.t.  bezuinigingen op sport, Joure 19 juni

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla