Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - februari-maart 2020 
Jaarvergadering, bestuursleden gezocht, starterswoningen, overleg PB Balk, kruising Sanmar/Lynbaen, geboortebomen

Jaarvergadering van 27 maart gaat niet door

Net zoals vele andere activiteiten waar mensen op af komen, zal ook de jaarvergadering van vrijdag 27 maart 2020 niet doorgaan vanwege de corona-crises. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wanneer wel. We zullen dit geruime tijd van tevoren aankondigen in de Wikelflecht en de website.
De agenda die op de website staat, zal hetzelfde blijven. Als we weten wanneer de jaarvergadering wel doorgaat, zal, naast de definitieve agenda, tevens het jaarverslag over 2019 en de notulen van de jaarvergadering 2019 worden opgenomen.

Nieuwe bestuursleden gezocht

Omdat van het huidige bestuur er ons 2 verlaten (Piet Pont en Hanneke Dinkla) zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. We zijn reeds zelf aan het polsen, maar u mag zich best zelf aanmelden of ons opmerkzaam maken op een kandidaat waarvan u vindt dat die geschikt is voor het bestuur van Dorpsbelang.
U kunt dit doorgeven aan Piet de Jong (voorzitter, 0634658636) of Jan Veeken (secretaris, 0629098215).

Voortgang starterswoningen

Naar aanleiding van het gesprek dat Dorpsbelang op 16 januari 2020 heeft gevoerd met de gemeente, is er eind februari een uitgebreide brief van de gemeente ontvangen over mogelijke en onmogelijke locaties binnen Wijckel.
Het komt erop neer dat buiten het stedelijk gebied (ofwel buiten de bebouwde kom) er gemeentelijk en provinciaal niet meegewerkt kan worden aan de realisatie van nieuwbouw. Gemeente kan alleen meewerken als het om inbreiding gaat, dus in principe duidelijk binnen de bebouwde kom. Hiervoor heeft ze 2 mogelijke locaties binnen de bebouwde kom aangeven waar elk ongeveer 2-3 starterswoningen gebouwd zouden kunnen worden. Het is echter niet duidelijk wie de eigenaar van deze gronden zijn, of de eigenaar de grond wil verkopen en of de aangemelde belangstellenden hiermee door willen gaan.
Dorpsbelang zal de aangemelde belangstellenden op de hoogte stellen van de huidige stand van zaken en suggesties geven hoe hier mee door te gaan.

Overleg met Plaatselijk Belang Balk

Omdat inwoners van Wijckel veel gebruik maken van de voorzieningen in Balk en daarom Balk veel bezoeken, hebben Dorpsbelang Wijckel en Plaatselijk Belang Balk 2-jaarlijks overleg met elkaar. Bedoeld om elkaar te informeren over belangrijke zaken die voor beide groepen bewoners van belang zijn en om te bezien hoe we elkaar kunnen versterken. Gesprekspunten ditmaal waren: kennismaking nieuwe bestuursleden, plannen Treemter, plannen sportzaal, woningbouw Balk en Wijckel, ervaringen met ambtenaren DFM en ondersteuning van elkaars acties. Afgesproken is dat we dit gezamenlijke overleg een volgende keer willen uitbreiden met de Plaatselijke Belangen van Harich-Ruigahuizen, Sondel en Sloten.

Kruising Sanmar en Lynbaen

Begin december 2019 heeft Dorpsbelang een brief gestuurd over de stukgereden berm en boomschade bij het afsnijden van de bocht bij de kruising SanMar en Lynbaen. De wegafbakening is door de gemeente in februari voortvarend ter hand genomen met witte schuine stenen waardoor het afsnijden van de bocht en het stuk rijden van de berm waarschijnlijk tot het verleden behoort.

Geboortebomen

De 9 kinderen die in 2019 geboren zijn in Wijckel, ontvangen een geboorteboom. Inmiddels zijn de gelukkige ouders gevraagd of ze een appel-, peren- of pruimenboom willen ontvangen. Binnenkort zullen we de fruitbomen, geschonken door Deinum Boomkwekerij vof, rondbrengen.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla