Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - oktober-november 2022 
AED, pleintje, baggerdepot, windmolens

AED

Op onze oproep om zich te melden als je een certificaat bezit m.b.t. het gebruik van de AED, hebben zich in ruime mate mensen gemeld.
Voor de duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat Dorpsbelang als intermediair gaat optreden, omdat dit via “Hartslag” gebeurt. We wilden zeker weten of er genoeg mensen zijn die een training voor het gebruik van een AED gevolgd hebben en dit eventueel ondersteunen, mochten nieuwe mensen nodig zijn.

 

Voortgang herontwikkeling pleintje

Inmiddels is de grote boom in het midden met behulp van dorpsgenoot Willem Schram gerooid. Er is een fraaie nieuwe boom, een zg. Freemanii-Armstrong, besteld bij kwekerij Deinum en nieuwe plantenbakken zijn eveneens besteld. Rondom de boom en in de plantenbakken komt nieuw groen. Bankjes worden ook nog verplaatst, en nieuwe bankjes en tafel zullen eveneens nog besteld worden.
Omwonenden en kerkgangers worden nadrukkelijk uitgenodigd tijdens en na de werkzaamheden hun auto te parkeren naast de kerk waar nieuwe parkeervakken zijn afgebakend.

 

Aanleg baggerdepot

Er is achter boerderij Vermeltfoort aan de Gaestfjûrwei een baggerdepot aangelegd. Het betreft (schone) grond van vijvers en watergangen.
Een en ander is tot stand gekomen zonder overleg met Dorpsbelang. Vanwege de schone grond is geen vergunning nodig, maar kan volstaan worden met een melding aan de gemeente. Wel bestaan er bij omwonenden en Dorpsbelang zorgen over het zware verkeer, die de smalle af- en toevoerwegen gaan belasten, met name bij passerend verkeer. Dorpsbelang vindt het ongewenst als het vrachtverkeer via het centrum rijdt. De transporteur houdt hiermee rekening en treft tevens voorzieningen in de bochten om de bermen niet kapot te rijden en dat de eigen vrachtauto’s via interne communicatie elkaar niet hoeven te passeren op de smalle landwegen als de Iwert. Wel zijn er zorgen bij regenachtig weer en het passeren van een melkwagen met een baggertruck.
Er is contact geweest met de gemeente die de FUMO inschakelt voor eventuele controle en handhaving. Bij de gemeente is aangedrongen om Dorpsbelang bij zulke situaties tijdig te informeren en samen te kijken naar eventuele tijdige maatregelen. Agrariërs kunnen dit uiteraard ook aan Dorpsbelang melden.

 

Aanleg windmolens

Recentelijk is een bijeenkomst in het dorpshuis geweest over de vergunningaanvraag van een windmolen op een agrarisch bedrijf. Gemeente DFM was hierbij aanwezig om de vergunningaanvraag toe te lichten aan een aantal uitgenodigde omwonenden. Het betreft een windmolen van maximaal 15m op het bedrijf Platje aan de Iwert om te voorzien in de eigen electriciteitsbehoefte. Windmolens kunnen een slagschaduw en geluidshinder veroorzaken, bovendien is de landschappelijke inpassing van belang en geen onmiddellijke nabijheid van woningen. Verder dient de mogelijkheid van zonnepanelen verkend te zijn. Er is een gemeentelijke omgevingsvergunning voor nodig en er bestaat een gemeentelijk beheersverordening waaraan vergunningaanvragen getoetst worden. Gezien de stijgende energieprijzen hebben inmiddels meerdere agrarische bedrijven in onze gemeente plannen ontwikkeld voor een windmolen op eigen terrein.
Wederom is bij de gemeente aangedrongen om Dorpsbelang tijdig te informeren bij zulke vergunningaanvragen en samen te kijken hoe omwonenden het best geïnformeerd kunnen worden. Ook agrariërs kunnen dit zelf aan Dorpsbelang melden.

 

Bekijk als pdf

 

Joomla templates by a4joomla