Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - november-december 2022 
Pleintje, camping, omgevingsvisie

Herontwikkeling pleintje

Inmiddels is er een nieuwe boom geplaatst met verse aarde, een zg. Freemanii-Armstrong, in de volksmond ook wel Rode esdoorn genoemd. Door sommigen aangeduid als erg iel, maar geduld, de boom gaat groeien en groeien, en zelfs ooit schaduw opleveren. Ze krijgt roodbruine bladeren. De grote kei is weer goed zichtbaar en er zijn inmiddels plantenbakken aan de rand geplaatst zodat de auto’s niet meer kriskras over het pleintje kunnen rijden en/of parkeren. Op maar één plek, aan de Heerenhoogweg, kunnen de auto’s erdoor en er is daar eventueel plaats voor 2-3 netjes geparkeerde auto’s. Over de kleur van de plantenbakken, en straks over de planten en bloemen in de bakken en rondom de boom, kun je ook twisten, immers smaken verschillen en er valt weer wat te bepraten. Wat er verder nog komt, zijn een tweetal extra bankjes, geleverd door de gemeente, in de loop van januari 2023 is beloofd, en een tafel. Verder is er, dankzij enkele omwonenden, een lange versierde paal met kerstverlichting gekomen. Voor de duidelijkheid: veel van de werkzaamheden zijn uitgevoerd door vrijwilligers, gecoördineerd door Dorpsbelang, met kostendekking door gemeentelijke en provinciale subsidies.
Op naar een fraaier aangezicht van het dorp, in plaats van alleen geparkeerde auto’s, en tevens een rustiger en aangenamer verblijf op het pleintje.

Overleg camping

Met de beheerder en de Nederlandse directeur van Marvilla-Parks, eigenaar van camping ‘t Hop, is er regelmatig overleg over hun plannen, vooral over de groenvoorziening en het bos autoluw te maken. In de Wikelflecht is uitgebreid te lezen hoe met name onze werkgroep Griene Romte, in nauwe samenspraak met It Fryske Gea, de eigenaar van het bos en de weg erdoor, met veel overleg en praten tot goede resultaten en een vruchtbare samenwerking is gekomen. Ondanks dat een belangrijk kenmerk van de camping is verdwenen, geen familiecamping meer, en een commercialisering via de vele huurchalets, wil de camping een groene uitstraling nastreven. Ze is daarom ook gebaat bij een stil bos (een belangrijk “selling point”) en veel groen op, en rondom, de camping. Een mooi voorbeeld van win-win, en hulde aan Griene Romte! 

Omgevingsvisie

Onze gemeente DFM heeft, na 2 concepten, een ontwerp (= een min of meer definitieve) Omgevingsvisie uitgebracht. De Omgevingsvisie is een belangrijk toetsingskader voor alle Omgevingsplannen (opvolger van het bestemmingsplan in de nieuwe Omgevingswet). Omgevingsplannen zijn veel gedetailleerder, met een juridische procedure zoals eventueel in beroep gaan bij de Raad van State. In de Omgevingsplannen, zowel voor de bebouwde kom als het buitengebied, wordt bijvoorbeeld vastgelegd welk stuk grond een woon- , bedrijfs- of agrarische bestemming heeft of krijgt. Of waar precies recreatieve voorzieningen zijn of komen, of waar en hoe groot de wegen. De inhoud van de Omgevingsplannen dienen in lijn te zijn met de Omgevingsvisie, wat dus een niveau hoger, en wat globaler, is. Daarom is die Omgevingsvisie zo belangrijk. Maar voordat de gemeenteraad op 21 december tot definitieve vaststelling overgaat, is het gebruikelijk een Petear te organiseren. Dit vond plaats op 7 december waarvoor zich 11 sprekers, waaronder Dorpsbelang Wijckel, hadden aangemeld. Een ieder kreeg slechts 2 minuten spreektijd en door raadsleden konden vervolgens vragen aan de insprekers gesteld worden. Omdat de spreektijd erg kort was en de tekst van de Omgevingsvisie waarschijnlijk nauwelijks gaat veranderen, was er weinig discussie. Dit omdat er al 2 concepten waren gemaakt en er al reeds eerder een Petear was georgani-seerd. Ook waren er op het 2e concept een 40-tal schriftelijke reacties binnengekomen die voor een groot deel waren verwerkt.  Allen als er echte fouten instaan, of dat er iets gemist wordt, of sommige aspecten niet sterk genoeg beschreven zijn, kunnen raadsleden via amendementen en stemmingen bij de vaststelling op 21 december nog veranderingen afdwingen. Dorpsbelang Wijckel had daarom 2 korte en bondige amendementen geformuleerd, en uitgereikt, waardoor de raadsfracties het gemakkelijk gemaakt werd om ze te gebruiken om zelf een amendement in te dienen.
De 2 voorgestelde amendementen zijn als volgt:

  1. Het behoud van het kleinschalige landschap in Gaasterland. Het alleen benoemen van aandacht voor het unieke landschap van Gaasterland, of dat de opgave “een vitaal platteland” is, is echt niet genoeg. Dan verdwijnen er weer bomensingels en houtwallen.
  2. De Omgevingsvisie zou moeten anticiperen op de vele weidegronden die de komende jaren gaan vrijkomen. Door de stikstofcrises komt er waarschijnlijk een krimp bij de veehouderijen. Wordt de vrijkomende grond bijvoorbeeld een natuur- of agrarische bestemming, en wordt het bij dit laatste dan weide of akkerbouw.

In de agenda van de raadsvergadering van 21 december zijn de amendementen uitgebreider te lezen. Het laatste nieuws is dat op 21 december de Omgevingsvisie formeel is vastgesteld, inclusief enkele kleine wijzigingen. Bovengenoemde amendementen vond men al duidelijk genoeg in de Omgevingsvisie beschreven en zullen waarschijnlijk ook meegenomen worden naar de komende Omgevingsplannen voor buitengebieden. Deze heten nu nog Bestemmingsplannen, maar dienen in de komende jaren vanwege de nieuwe Omgevingswet vernieuwd te worden. Daarvoor komen ook nog aparte procedures met een Petear etc. Genoeg gelegenheden dus om ons standpunt nogmaals naar voren te brengen indien de gemeente het onvoldoende verwerkt in haar plannen.

 

Tot slot

(een groet die we ontvingen vanuit Oekraïne)

“Hoe zou het zijn, als...........

er geen landsgrenzen waren, waarom gevochten wordt,

er geen wapens worden gemaakt, die zoveel vernietigingskracht hebben,

er niemand hoeft te vluchten omdat het niet veilig is in zijn/haar land,

er daardoor voldoende geld overblijft voor het levensgeluk van alle mensen?

Dan zou er toch vrede in de hele wereld zijn?”

Dorpsbelang wenst iedereen mooie Feestdagen toe en een gezond en vredig 2023.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla