Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - april 2023 
Jaarvergadering, overleg dorpshuis, geboortebomen

Terugblik Jaarvergadering 31 maart j.l.

Er was een zeer afwisselend programma voor een volle zaal met ongeveer 70-80 mensen, een overtreffing van afgelopen jaarvergaderingen, wat betekent dat wat er speelt in ons dorp veel interesse oproept. Als bestuur Dorpsbelang zijn we erg blij met deze betrokkenheid en voor ons de uitdaging dit de komende jaren te continueren.
Aan het begin werd er ingegaan op de verkenning naar nieuwbouwmogelijkheden: de zg. Roffellocatie leek in afgeslankte vorm kansrijk, echter een geïnteresseerde projectontwikkelaar viel af omdat de geurcirkel van de ernaast gelegen boerderij de hoeveelheid woningen zeer zou beperken en er was vervolgens een graskweekbedrijf die de kassen en grond van Roffel Groencentrum kocht. Andere locaties bleken moeizamer te ontwikkelen en tegelijkertijd was er minder vraag. Van de ooit 19 aanmeldingen van mensen die geïnteresseerd waren in nieuwbouw in Wijckel, zijn er maar 3-4 overgebleven. Toch is op sommige locaties nieuwbouw niet onmogelijk als er voldoende interesse is, ook omdat de gemeente nieuwbouw in kleine dorpen mogelijk wil maken.
Vervolgens werd verteld, met fraaie beelden, over het hoe en wat van de herinrichting van het pleintje. Het heeft lang geduurd, maar het pleintje heeft een geheel ander uiterlijk gekregen door de nieuwe boom die nog fors moet gaan groeien, omliggend groen en met name door de nieuwe bankjes en de tafel die zich lenen om er even te gaan zitten. Er wordt nu door omwonenden meer bescheiden en netter geparkeerd waardoor het pleintje ook minder rommelig oogt. De materiaalkosten zijn gedekt door de subsidies van gemeente en provincie, en door vrijwilligers is er de nodige tijd en energie ingestopt om het aangelegd te krijgen. We hopen dat omwonenden af en toe de plantenbakken water willen geven en eventuele rommel willen opruimen.
Door de 4 werkgroepen (Historisch werkverband, website, Griene Romte en het A(ctiviteiten)team) werd er verslag gedaan van het afgelopen jaar en met name vooruitgeblikt wat er komende jaar georganiseerd gaat worden. Zo wordt er wederom een kuiertochtje, langs onverwachte paadjes, rondom het dorp georganiseerd, wordt het wandelpad langs het Slotermeer via een nieuwe werkgroep beter beheerd, de website is actueel en wordt goed bezocht (tot in Canada) en is met name de feestcommissie druk bezig om het 3-daagse feest in de tent naast het korfbalveld voor te bereiden.
Ook kwamen er reguliere zaken aan de orde als notulen, jaarverslag en financiën. Financieel hebben we een gezonde vereniging: het lijkt dat we veel geld in kas hebben, maar dat is bedoeld om reserve te hebben voor het groot Wikeler feest als dit om een of andere reden financieel slecht draait. In zijn algemeenheid willen we zoveel mogelijk uitgeven tbv activiteiten voor het dorp, en zo min mogelijk oppotten. Een oplettende kascommissie houdt hier ook toezicht op.
Vervolgens werd de stand van zaken verteld van een opmerkelijk initiatief van 2 enthousiaste vrouwen: een gezamenlijke buurttuin van Sloten en Wijckel. Ruim 30 enthousiaste mensen hebben zich inmiddels hiervoor opgegeven en er zijn reeds stappen gezet. Zo kon het blije nieuws verteld worden dat er ten zuiden van de jachthaven, aan het fiets- en wandelpad, een locatie is gevonden van ongeveer 75 bij 25 meter. De oude schapenwei nu nog moestuin geschikt maken en een eerste indeling maken als vervolg. Waarschijnlijk wordt de buurttuin een werkgroep onder ons Dorpsbelang, dit ivm subsidies die we gezamenlijk met Sloten gaan aanvragen.
Tevens is er iets verteld van enkele leefbaarheidsinitiatieven door een korte inleiding van een staf-medewerker van de woningbouwvereniging Dynhus. Met name willen ze samenwerking bij de tuin-inrichting bevorderen tussen hun huurders, die grotendeel in Du Tourstraat wonen.

Na de pauze vertelde de beheerder van camping het Hop, Patrick Juffermans, een en ander over de uitvoering van de herinrichting van de camping, waarbij met name aandacht wordt besteed aan het omringende groen, in samenwerking met onze werkgroep Griene Romte. De steigers aan de Wikeler Opfeart die in slechte staat zijn, zullen grotendeels opgeruimd worden. Eveneens na de pauze presenteerde het bestuur van de nieuwe Stichting Aanjagers SleattemerMar over hun doelstelling om het Slotermeer wat levendiger te maken voor recreatie en toerisme. Om, met oog voor natuur en duurzaamheid, van het Slotermeer meer een bestemmingsmeer te maken, in plaats van een doorgangsmeer wat het nu vooral is. Dit leidde tot veel discussie en ophef omdat sommige dachten dat er al een begin was gemaakt met sommige plannen als een kunstmatig eiland, zoals in het Tjeukemeer.
Het bleek vooral dat de aanwezigen zorgen hebben over de instandhouding van de natuur en rust, met name aan de kant van Wijckel, bij eventuele nieuwe plannen. Echter aan het Wikeler Hop zal niet zo gauw de rust verstoord worden vanwege de ondiepte waardoor veel boten er niet kunnen komen. Nieuwe steigers bijvoorbeeld zullen daarom eerder aan de westkant komen of in de buurt van Woudsend, dat geldt ook voor een eventueel kunstmatig eiland.

Overleg met bestuur Dorpshuis

Recentelijk hebben we met het bestuur van het dorpshuis overlegd. Formeel hebben we niet zoveel met elkaar te maken omdat het dorpshuis een aparte Stichting is. Informeel is dat uiteraard wel het geval, maar dan gaat het vooral via persoonlijke contacten. Nu was er sprake van een gezamenlijke brainstorming hoe we in ons dorp alles beter op elkaar kunnen aansluiten en welke activiteiten het dorpshuis nog meer zou kunnen organiseren. Zo concludeerden we dat het snackuurtje terug zou moeten komen, dit geldt wellicht ook voor het samenzijn na het vuurwerk. Dorpsbelang heeft op zich genomen om als vervolg van “Wie is het slimste dorp van Friesland” vanuit Wijckel een quiz te organiseren met als motto “Wie is het slimste dorp in Gaasterland”. Voorafgegaan door een voorronde in de omliggende dorpen. Dit zal het contact tussen de dorpen bevorderen, met een finale uiteraard in ons dorpshuis.
Ook is van groot belang dat dorpshuis en het A(ctiviteiten)team nauwer gaan overleggen, bijvoorbeeld door met 1-2 mensen op elkaars vergadering te komen.
Op tijd weten wat de ander doet, en elkaar inspireren en helpen, vinden we als Dorpsbelang belangrijk en daarom willen we regelmatig met alle belangrijke groepen overleg.

Aflevering geboortebomen

Enkele weken geleden zijn er 7 geboortebomen overhandigd aan de gelukkige ouders die in 2022 een kindje hebben gekregen in Wijckel. Hiervoor danken we boomkwekerij Deinum uit ons dorp zeer omdat ze dit jaarlijks volledig sponsort. Inmiddels zijn er in 2023 al reeds 5 kinderen geboren waardoor het duidelijk is dat Wijckel “vruchtbare” grond bezit.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla