Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - juli-september 2023 
Afsluiting oversteek N359, Verkeersmaatregelen Heerenhoog, Slimste dorp, Convenant bollenteelt

Mogelijke afsluiting kruising Vogelsanghwei met provinciale weg

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, bekijkt de provincie de mogelijkheden om onveilige kruispunten en oversteken aan te passen. Eén van deze oversteken is de oversteek tussen de Vogelsanghwei en de Delbuursterweg. Verkeer mag hier niet afslaan naar de N359. Deze oversteek wordt vooral gebruikt door landbouwvoertuigen en fietsers. Deze situatie kan gevaarlijke situaties geven. Eén van de mogelijkheden om de oversteek tussen de Vogelsanghwei en de Delbuursterweg aan te passen, is om deze oversteek weg te halen. Deze wegen worden dan doodlopend ter hoogte van de N359. Via de rotonde van de Jacobusboomsmastraat en De Vinkebuorren kan verkeer de provinciale weg oversteken.

Dorpsbelang Wijckel is hierop tegen en heeft bij de provincie bezwaar gemaakt met de volgende argumenten:

  1. Zover wij weten, zijn er in het verleden nog nooit ongelukken gebeurd.
  2. Er zijn landbouwers die aan beide zijden van de N359 land hebben, deze dan ook regelmatig moeten bewerken en daarom veelvuldig gebruik maken van de oversteek. Omrijden kost tijd en geld.
  3. Er wordt veelvuldig van deze oversteek gebruik gemaakt door fietsers (toeristisch, woon-werk en school) en wandelaars. De route is onderdeel van fiets- en wandelroutes

Er zijn alternatieven om de kruising  veiliger te maken:

  1. snelheidsvermindering op provinciale weg van 100 naar 70-80km
  2. betere en duidelijkere verbodsborden op Vogelsanghwei en Delbuursterweg om linksaf of rechtsaf de provinciale weg op te gaan te verbieden
  3. fysieke aanpassingen op de kruising om de oversteek veiliger te maken.

Verder is in de tekening met de alternatieve route vergeten dat fietsers en wandelaars die komen uit richting Ruigahuizen (uit het bos), aanzienlijk moeten omfietsen c.q. omlopen.

Ook Plaatselijk Belang Sondel is tegen deze afsluiting en zal eveneens bezwaar aantekenen bij de provincie.

Verkeersmaatregelen Heerenhoogweg

Nu de plaatsing van de bloembakken niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, is Dorpsbelang in overleg met de gemeente om te komen tot andere maatregelen die leiden tot minder hoge snelheden binnen de bebouwde kom op de Heerenhoogweg. In onze laatste mail werden mogelijke andere mogelijkheden teleurstellend beantwoord met ”bij groot onderhoud van de weg zou dit eventueel meegenomen kunnen worden, echter vooralsnog staat er geen groot onderhoud gepland”.

Uiteraard vindt Dorpsbelang dit een uiterst onbevredigend antwoord en dringt er bij de gemeente op aan om met simpele, snelle en fysieke maatregelen te komen. In vele andere dorpen zijn er bijvoorbeeld zg. dikke punaises geplaatst die uiterst effectief zijn om de snelheid van voertuigen te verminderen en waar vracht- en landbouw redelijk makkelijk met aangepaste snelheid over heen kunnen rijden en waar fietsers vrij weinig last van hebben.

Quiz “Wie is het slimste dorp van Gaasterland?”

Dorpsbelang Wijckel heeft initiatief genomen om in februari een quiz (sterk lijkend op een pubquiz) tussen Gaasterlandse dorpen te organiseren. Het idee is om eerst binnen ieder dorp een voorronde te organiseren tussen straten/buurtjes. Het winnende team zal dan het dorp vertegenwoordigen in de finale die in het Dorpshuis in Wikel georganiseerd zal worden.

Convenant Bollenteelt

In mei leek het erop dat er een convenant afgesloten zou worden tussen lelieteelttelers, gemeente DFM en de Plaatselijke Belangen van Oudemirdum en Wijckel. Echter recentelijk (12 juni 2023) heeft, in Drenthe, in een kort geding, aangespannen door omwonenden, een rechter het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij de teelt van lelies met onmiddellijke ingang verboden. Voor Plaatselijk Belang Oudemirdum was dit aanleiding om ondertekening van het convenant op te schorten omdat het de vraag is of bovengenoemd convenant dan nog nodig is. Dorpsbelang Wijckel vindt het in ieder geval wel van belang om een convenant af te sluiten omdat ze hecht aan een goede communicatie tussen partijen. Het laatste nieuws is echter dat in het hoger beroep de beroepsrechter op 10 juli j.l. het verbod voor 4 bestrijdingsmiddelen heeft teruggedraaid en dat 4 soorten bestrijdingsmiddelen dus weer gespoten kunnen worden. Maar wel onder allerlei voorwaarden: effectieve en efficiënte spuitapparatuur gebruiken die de drift (door wind verwaaid middel) vrijwel vermindert en niet spuiten vanaf windkracht 3, overleg plegen en communiceren met omwonenden via een gemeentelijk convenant én een spuitvrije zone aanhouden van minimaal 18 meter en in de buurt van huizen een extra zone van 44 meter. Dit betekent dat het (figuurlijke) speelveld aanzienlijk is veranderd en dat omwonenden sterker staan tegenover telers die geen enkele maatregel willen treffen. Binnenkort gaan de verschillende partijen (DB Wijckel, PB Oudemirdum, Gemeente DFM en de bollenkwekers) waarschijnlijk weer in gesprek over de nieuwe ontstane situatie.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla