Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - oktober-november 2023 
Oversteek N359, Slimste dorp, meldingen openbare ruimte, bijeenkomst PB's en dorpshuizen, AZC

Mogelijke afsluiting kruising Vogelsanghwei met provinciale weg

Eerder op deze website bij het Nieuws Dorpsbelang van september j.l. stonden uitgebreid de bezwaren van Plaatselijk Belang Sondel en Dorpsbelang Wijckel tegen deze afsluiting. Inmiddels heeft de provinciale projectleider ook gesproken met individuele belanghebbenden. Al met al heeft dit geresulteerd in dat de afsluiting voorlopig niet doorgaat, wel heeft de provincie telapparaten neergezet bij de kruising om enkele weken te tellen om hoeveel verkeer het gaat. De Dorpsbelangen hebben laten weten dat hopelijk ook wandelaars (bijv. van het Odulphuspad) en fietsers worden meegeteld, maar dat deze tellingen in dit late najaar absoluut niet representatief zijn. De boeren hebben immers hun drukste (oogst)tijd achter de rug, en in het late najaar wordt er veel minder gewandeld en gefietst dan in de lente, zomer en vroege najaar.

Quiz “Wie is het slimste dorp van Gaasterland?”

Dorpsbelang Wijckel heeft initiatief genomen om in februari een quiz (sterk lijkend op een pubquiz) tussen Gaasterlandse dorpen te organiseren. Het idee is om eerst binnen ieder dorp een voorronde te organiseren tussen straten/buurtjes. Het winnende team zal dan het dorp vertegenwoordigen in de finale die in het Dorpshuis in Wijckel op vrijdagavond 23 februari georganiseerd zal worden. In Wijckel zal de voorronde tussen de straten/buurtjes plaatsvinden op vrijdag 2 februari waarbij er van wordt uitgegaan dat dezelfde straten/buurtjes zullen meedoen als bij het groot Wikeler feest van afgelopen juni. Verliezers van toen kunnen dan revanche nemen. Bij de quiz van 2018 “Wie is het slimste dorp van Friesland” werd de voorronde gewonnen door Menno v Coehoornweg/dr. Hattinkstrjitte. Er is een gerucht dat dit team versterkt gaat worden door enkele zeer slimme nieuwe bewoners.

Nog niet alle aangeschreven (9) PB’s (Plaatselijke Belangen) in Gaasterland hebben zich aangemeld, hopelijk weten we binnen enkele weken meer. Vier dorpen (Oudemirdum, Sloten, Elahuizen, Balk) en uiteraard ook Wijckel, hebben min of meer duidelijk toegezegd, Sondel heeft afgezegd, 1 dorp (Nijemirdum) overlegt nog, 2 PB’s (BMR en Harich/Ruigahuizen) hebben het doorgeschoven naar hun activiteitencommissie en van 1 PB (Oudega/Kolderwolde) is, na 2x een uitnodiging, helemaal geen antwoord ontvangen.

Kapotte zaken in de openbare ruimte

Regelmatig komen bij Dorpsbelang vragen binnen of wij iets kunnen doen aan kapotte tegels, afval(zakken) op straat, wateroverlast, bomen die dreigen om te vallen, etc. Wij verwijzen dan door naar een digitale site die de gemeente gebruikt. Ervaring heeft geleerd dat de gemeente hier redelijk snel op reageert door actie of door de aanmelder (digitaal) te berichten over hoe en wat. Deze site is: www.fixi.nl

Bijeenkomst alle Plaatselijke belangen en dorpshuizen in DFM

Dinsdagavond 7 november was er in St Nicolaasga een bijeenkomst met ongeveer 100 betrokkenen uit bijna alle dorpen, en een aantal vertegenwoordigers vanuit onze gemeente DFM. Het ging met name om de contacten te bevorderen tussen dorpsvertegenwoordigers en -huizen, zowel onderling als met de gemeente. Veel valt er immers te leren hoe men de zaken aanpakt in andere dorpen. Daarvoor rouleerden bestuursleden van Plaatselijke Belangen en dorpshuizen, apart met andere dorpen. De gemeente had voor de contacten tussen Plaatselijke Belangen en de gemeente de korte Notitie “Koarte Lyntsjes” opgesteld waarin verschillende scenario’s voor het reguliere contact. Zo zijn er 4 dorpscoördinatoren die ieder ongeveer 8-10 dorpen onder zich hebben en elk Plaatselijk Belang heeft een zg. contactwethouder. De dorpscoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt, maar de vraag is ook hoe regulier zien de contactwethouder, de dorpscoördinator en Plaatselijk Belang elkaar. Tijdens de jaarvergadering waarbij ook de leden aanwezig zijn, of ook nog eens 1x per jaar apart? Aan de dorpen de keuze.

Ook werd er plenair stilgestaan bij het onderwerp Bevolkingszorg. Dit omvat vele zaken, zoals wat te doen bij kleine en grote ongelukken en rampen. Naast politie, brandweer en ambulancedienst, die onmiddellijk in actie komen, wie wordt er nog meer bij betrokken, wanneer wordt er opgeschaald, wie is verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en communicatie naar buiten, en vooral hoe wordt met de betrokken bevolking om gegaan. Is opvang en/of nazorg bijvoorbeeld nodig?

Draagvlakonderzoek langere openstelling AZC Balk

Recentelijk zijn de resultaten bekend geworden van het draagvlakonderzoek dat uitgevoerd is met betrekking tot een eventuele langere openstelling met 3 jaar van het AZC in Balk. De inwoners van Harich, Ruigahuizen, Balk, maar ook van Wijckel zijn hierbij gevraagd naar hun mening. In totaal hebben 1036 huishoudens deelgenomen aan het onderzoek. Er waren 2203 huishoudens uitgenodigd. 

Er waren duidelijk meer mensen (48%) voor langere openstelling dan mensen die vonden dat het niet langer open moest blijven (39%). 13% had geen mening of maakte het niet uit. Bij een vorig draagvlakonderzoek in 2021 was het aantal voorstanders 44%, dus het is enigszins gestegen. Opmerkelijk dit keer was dat dichtbij omwonenden in dezelfde mate voor waren als mensen die verder af woonden. In 2021 (toen werden alleen inwoners van Balk bevraagd) waren er meer tegenstanders dichtbij dan verder af. De gemeenteraad neemt een besluit over de verlenging in de raadsvergadering van 29 november 2023. Daarbij worden uiteraard de uitkomsten van het draagvlakonderzoek meegenomen, maar ook de meningen tijdens een inloopavond in september j.l. in Balk. Bij deze inloopavond waren meer positieve meningen over verlenging dan negatieve.

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla