Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - maart-april 2024 
Terugblik jaarvergadering 5 april 2024

Terugblik Jaarvergadering 5 april j.l.

Er was een redelijke opkomst met ongeveer 50 mensen, waarbij opviel dat slechts een raadslid aanwezig was (Cor Flapper, CDA). Met onze contactwethouder en dorpencoördinator hebben we een halfjaarlijks overleg waardoor zij niet meer op de jaarvergaderingen aanwezig zullen zijn. De jaarvergadering begon met een tweetal zaken: het dorpshuis en de buurttuin.

Dorpshuis Irene is een aparte Stichting waardoor het, behalve de activiteiten, niet zo bekend is wat het bestuur doet. Net als vele andere dorpshuizen worstelt het met de inkomsten, om bijvoorbeeld de stijgende energiekosten en het minder gebruik van het dorpshuis, op te vangen. Verder is het bestuur wat uitgedund door het recente vertrek van een 2-tal bestuursleden. Er wordt veel uitgewisseld met andere dorpshuizen, mede door jaarlijkse bijeenkomsten met alle dorpshuizen in de gemeente DFM, gefaciliteerd door de gemeente. Er zijn continu plannen voor modernisering, en gelukkig is er veel zelfwerkzaamheid.

Een zeer actuele kwestie is de ontwikkeling van de buurttuin Sleat-Wikel. De initiatiefnemers schetsten een voorspoedige start gedurende de lente vorig jaar. O.a. met behulp van subsidies van gemeente, provincie, vd Walstichting en beide Dorpsbelangen en het beschikbaar stellen van een mooi rustig stukje grond kon er met 30-40 vrijwilligers een vliegende start gemaakt worden. In de zomer en najaar kon er reeds worden geoogst en werden al wat producten verkocht bij de plaatselijke winkel. Echter, midden in de voorbereidingen op het 2e seizoen, 22 maart j.l., kwam er zowel bij Dorpsbelang als bij de grondeigenaar een aangetekende brief van de gemeente binnen met als boodschap, dat op basis van klachten door omwonenden (woonachtig in recreatieve chaletjes), het op die plek niet is toegestaan om buurttuin activiteiten te ontwikkelen. Tijdens de gemeentelijke subsidieverlening was er nog niets aan de hand, maar nu bleek dat er, na nadere toetsing, schadelijke effecten zijn voor het open agrarische gebied (open gebied en kansrijk weidevogelgebied). Zowel de buurttuin, die als werkgroep valt onder Dorpsbelang Wikel, als de grondeigenaar hebben een zienswijze ingediend. Ze gaan er van uit dat de buurttuin in ieder geval dit seizoen nog zal kunnen blijven op de huidige plek, maar ook rekening gehouden wordt dat de gemeente (lees: handhavende ambtenaren) bij haar standpunt blijft en dat met een dwangsom gaat afdwingen. Dit betekent dat de gemeente niet kiest om het algemeen belang te dienen. Daarom doen de initiatiefnemers alvast een oproep aan mensen die een stukje grond van ongeveer 50m bij 75m kennen of bezitten, dat geschikt is als buurttuin, dit te melden.

Naar aanleiding van de Notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag 2023 werden enkele vragen gesteld over woningbouw en plannen betreffende het Slotermeer. Eigenlijk is het wachten op initiatieven vanuit de gemeente die heeft toegezegd dat kleine dorpen enkele woningen kunnen bouwen. En ook op een projectontwikkelaar die, samen met toekomstige bewoners, na grondverwerving, op een locatie in of tegen de bebouwde kom, een plan gaan maken. Wat betreft de plannen voor het Slotermeer: deze gaan langzaam w.b. het creëren van een nieuw wandelpad of een kunstmatig eiland bij Woudsend. Wel zijn er concrete plannen op het gebied van Kunst en Cultuur, die binnen 1-2 jaar gerealiseerd kunnen. Hier valt te denken aan de plaatsing van kunstwerken in omringende dorpen of fiets- en wandelpaden of een concert op het water die je zowel vanuit het water als vanaf de kant kunt bijwonen.

Een drietal bestuursleden (Rutger Bloemendaal, Douwe Deinum en Jan Veeken) werden herbenoemd voor een periode van 3 jaar. Rutger Bloemendaal en Jan Veeken hebben aangegeven dat zij binnen deze periode willen stoppen. Ook voorzitter Piet de Jong wil op termijn stoppen en wil volgend jaar niet herbenoemd worden. Dit betekent dat we 2-3 nieuwe bestuursleden zoeken

Door de 4 werkgroepen (Historisch werkverband, Website, Griene Romte en het A(ctiviteiten)team) werd er verslag gedaan van het afgelopen jaar en met name vooruitgeblikt wat er komende jaar georganiseerd gaat worden. Het Historisch werkverband, in de persoon van Hinke Terpstra, zoekt en  inventariseert historisch materiaal over Wikel. De Website wordt continu ververst met Nieuws en artikelen, het is behoorlijk actueel,  en wordt goed bezocht (tot in Canada)  Eind april wordt er door Griene Romte wederom een kuiertochtje, langs onverwachte paadjes, rondom het dorp georganiseerd.  Het adoptieplan om straten en bermen schoon te houden, wordt bijgehouden, ze is betrokken bij het onderhoud van het Wikeler bos en het wandelpad langs het Slotermeer wordt via een nieuwe werkgroep Groene Loper beter beheerd. Het A-team is samen met de feestcommissie druk bezig om het klein Wikeler feest eind juni, naast het clubhuis van het korfbalveld, voor te bereiden. Ook organiseert het A-team bijvoorbeeld het paaseieren zoeken en het Sinterklaas en Halloween feest.

Tevens deed de penningmeester verslag van de kosten en opbrengsten van 2023 en de begroting voor 2024. Het 3-daagse feest heeft een behoorlijk positief resultaat opgeleverd. Waarschijnlijk mede door het mooie weer wat veel dorstige bezoekers aantrok. Financieel hebben we een gezonde vereniging: het lijkt dat we zeer veel geld in kas hebben, maar dat komt enerzijds omdat de financiën van de buurttuin via Dorpsbelang loopt en anderzijds dienen we reserve te hebben voor het groot Wikeler feest, die grote kosten kent,  om een of andere reden financieel slecht draait. Maar dat neemt weg dat er dit jaar een behoorlijke ruimte van 2-3000 euro is om een en ander financieel te ondersteunen. In zijn algemeenheid willen we zoveel mogelijk uitgeven tbv activiteiten voor het dorp, en zo min mogelijk oppotten. Een oplettende kascommissie, die ook dit jaar positief advies gaf aan de leden om de penningmeester te dechargeren, houdt hier ook toezicht op.

Tot slot presenteerde Tineke en Marjan Gijzen het Boek “Hieke fertelt” dat zij hebben samengesteld. Dit is een bundeling van verhalen die verteld en/of opgeschreven werden door onze in 2006 overleden dorpsgenoot Hieke Hornstra. De omslag van het boek vermeldt het volgende: “Hieke wie in frou mei minskekennis, die prachtich en flot koe en skreau mei humor”. Er zijn nog enige exemplaren te koop.

Bij de Rondvraag werden opmerkingen gemaakt over de begroeiing van het pleintje: er zullen nog wat planten  bijkomen en wat snoeiwerk verricht worden.

 

Na een lange en gezellige pauze kwam weerman Robert de Vries van Omroep Flevoland en SBS6 aan het woord. Hij vertelde over hoe hij tot weersvoorspellingen in Nederland komt en liet fraaie beelden zien van bijzondere weerssituaties in ons land. Daarnaast is hij sinds vorig jaar ook “stormchaser” in Amerika en liet van zijn ervaringen, met de meeste extreme stormen, verschillende beelden zien.

 

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla