Nieuws vanuit bestuur Dorpsbelang Wijckel - april 2018 
Terugblik jaarvergadering, nieuwe penningmeester, geboortebomen.

Terugblik jaarvergadering Dorpsbelang

Een kleine 40 leden heeft de jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) op 23 maart j.l. bezocht. Voor de pauze kwamen aan de orde: de notulen van de vorige ALV in 2017, het algemeen jaarverslag over 2017, het financieel jaarverslag 2017 met goedkeuring van de kascommissie, samenstelling van het bestuur met een nieuwe penningmeester en herbenoeming van Piet Pont en tenslotte de verslagen van de 4 werkgroepen (Griene Romte, website Wikel, Activiteiten team, Histoarysk Wurkferbân). Uitgebreid werd, door leden van Histoarysk Wurkferbân en de website Wikel, Gerben Wildschut in het zonnetje gezet. Er werd, soms in detail, stilgestaan bij zijn vele activiteiten voor het dorp. Hij gaf al zelf aan om te stoppen met de werkgroepen waar hij lid van is. Op ruim 80 jarige leeftijd mag het ook wel een keer, zeker gezien zijn broze gezondheid. Maar echt laten kan hij het niet, want hij heeft zich al opgegeven voor de kascommissie 2018.
Na de pauze werd door Plaatselijk Belang Balk een presentatie gegeven van de plannen met verschillende scenario’s Daarbij gaat het om gemeenschappelijke voorzieningen zoals de sporthal, de Treemter, basisschool en kinderopvang. Deze kunnen up-to-date worden via nieuwbouw of via renovatie, en nieuwbouw kan dan centraal uitgevoerd worden, of toch op verschillende locaties zoals nu. Via een enquete op een informatie-avond in Balk bleek men niet eenduidig te zijn in de keuze voor een bepaald scenario.
Ook werd er na de pauze de film Grutsk vertoond, met toelichting door Ger Bosklopper, een van de ambassadeurs van Nationaal Landschap ZW Friesland. De film ging in op het ontstaan en aard van de verschillende landschappen van Zuidwest Friesland.

Nieuwe penningmeester

Zoals eerder vermeld op de website heeft Hanneke Dinkla aangegeven om dit jaar haar penningmeesterschap neer te leggen. Gelukkig blijft ze nog wel in het bestuur, en zal ze de nieuwe penningmeester kunnen inwerken. De nieuwe penningmeester zal Kees Zuurmond zijn. Op de ALV van 23 maart is hij formeel unaniem benoemd.

Geboortebomen geplant

Bij 6 gezinnen waar in 2017 een kindje is geboren, is door het bestuur eind maart een forse jonge geboorteboom geplant. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de families Wagenaar, Spoelstra en Schotanus voor respectievelijk Joanne, Rixt en Annarenske.

2017 Joanne Wagenaar2017 Rixt Spoelstra2017 Annarenske Schotanus

Sponsering werd gedaan door Henk Deinum Boomkwekerij en men kon kiezen uit een appel- , peren- of pruimenboom.

Bijgewoonde overleggen

Afgelopen periode half maart-half april is het bestuur o.a. bij de volgende overleggen geweest:

  • Inspiratieavond Dorpsbelangen ZW Friesland, Rabobank Sneek, 26mrt
  • Excursie met vrijwilligers Wikelerbos op Martenastate Koarnjum, Fryske Gea, 26mrt
  • Inventarisatie van allerlei plannen in de dorpen omtrent Welzijn, DFM/Sondel, 27mrt
  • Alcohol en minderjarigen, beleid en problemen in DFM, 12apr
  • Omgevingsvisie Friesland: Omgevingslab Steden en Dorpen, Drachten, 12 apr
  • Bosk en Greide, thema’s: plas-dras gebied de Warren t.b.v. vogelreservaat en de zandwinning bij Mirnser Klif, Nijemirdum, 12 apr

Bekijk als pdf

Joomla templates by a4joomla