Op snein 10 maaie 2020 wie der in grut spandoek yn'e tún fan de Du Toursstrjitte 6.

It wie wol dúdlik, Welmoed wie de 30 foarby, en har freondinnen wiene ferantwurdlik foar it spandoek.

20200510Welmoed30jier

Welmoed, fan herte lokwinske!!

Joomla templates by a4joomla