Op tiisdei 5 july 2016 stie oan de Menno fan Coehoornwei in boerd mei in man op in trekker derneist.

Op de foto kinne jo goed lêze wa der 50 wurden is; Jelle Faber!!

20160705JelleFaber50jier 01

20160705JelleFaber50jier 02

We lokwinskje Jelle, Antje en de bern mei Jelle syn 50e jierdei. Dat der noch in protte jierren bykomme meie yn sûnens en lok.

Joomla templates by a4joomla